Amdanom Ni

Mae’r rhaglen Data Daearyddol ac Arsylwi’r Ddaear ar gyfer Monitro (GEOM) yn brosiect mawr dros dair blynedd a gyllidir gan yr UE dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth gyda QinetiQ. Nod GEOM yw cefnogi BBaChau a sefydliadau yng Nghymru drwy eu helpu i fanteisio ar y farchnad data gofodol sy’n tyfu’n gyflym er budd eu cwmni/sefydliad.

Drwy ein hymchwil a’n harbenigedd o safon fyd-eang gall GEOM gynnig mynediad at ein cyfleusterau prosesu delweddau a deallusrwydd artiffisial o’r radd flaenaf i gipio a gwneud synnwyr o wybodaeth hanfodol i’w defnyddio gan amrywiol sectorau gan gynnwys amaethyddiaeth, ynni, diogelwch, yr amgylchedd, twristiaeth, cludiant a seilwaith, gan helpu cwmnïau i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau sy’n barod ar gyfer y farchnad.

Ymhlith galluoedd GEOM mae dadansoddi geo-ofodol, cynllunio caledwedd a meddalwedd, caffael data maes a labordy, codio bar DNA a geneteg, technolegau gwe, dadansoddi arsylwi’r ddaear, technolegau gofod. Mae arbenigedd medrus gan dîm GEOM. Mae ein maes cymhwyso’n cwmpasu’r meysydd canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: amaethyddiaeth, ynni tai a lloches, gwasanaethau brys, yr amgylchedd, diogelwch, cludiant, logisteg a seilwaith, twristiaeth ac ati. Gweler yr astudiaethau achos am enghreifftiau o’r modd y gall ein harbenigedd gefnogi BBaChau.

Cefnogaeth i Gwmnïau

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i dderbyn cefnogaeth GEOM rhaid i chi fod yn cyflogi rhwng 10 a 250 o weithwyr gyda throsiant blynyddol sy’n llai na €50M a chyfeiriad swyddfa yn yr ardal cydgyfeiriant (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd). Gall sefydliadau o’r tu allan i’r parth cydgyfeirio hefyd weithio gyda ni drwy greu partneriaeth gyda chwmni neu sefydliad sy’n bodloni’r meini prawf cymhwyso hyn

Sectorau Allweddol a Gefnogir
 • Yr Amgylchedd a Chadwraeth
 • Archeoleg a Threftadaeth Ddiwylliannol
 • Gweithgynhyrchu, Peirianneg ac Adeiladu
 • Logisteg a Chynllunio
 • Cludo a Llywio
 • Twristiaeth a Fideograffeg
 • Gwasanaethau Iechyd a Dynol
Math o Gefnogaeth
 • Dadansoddeg Data Gofodol
 • Astudiaethau Dichonoldeb
 • Arbrofion Labordy
 • Arolygon Gwaith Maes
Maes Arbenigedd
 • GIS a Chefnogaeth Ddadansoddol Ofodol
 • Synhwyro o Bell a Dadansoddi Delweddau
 • Technolegau Mapio a Delweddu Gwe
 • Caffael Data – Maes a Labordy
 • Codio Bar DNA, Dadansoddi Genetig a Biowybodeg
 • Cynllunio a Datblygu Caledwedd a Meddalwedd
 • Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriant

Cymhwysedd

Cyflogi 10 i 250
Trosiant dan €50M
BBaChau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd
Unrhyw Sefydliad Partner

Sectorau

Yr Amgylchedd a Chadwraeth
Twristiaeth a Threftadaeth Ddiwylliannol
Cyfleustodau a Seilwaith
Cludiant a Logisteg

Math o Gymorth

Dadansoddeg Data Gofodol
Astudiaethau Dichonoldeb
Arbrofion Labordy
Arolygon Gwaith Maes

Mapio Rhywogaethau Ymledol

Monitro Ymddygiad Da Byw

Canllaw Digidol i Dwristiaid

Synwyryddion ar Ffermydd Da Byw

Glabal Site Tag: