Astudiaethau Achos

Mae ein detholiad o astudiaethau achos yn dangos arbenigedd ein tîm ac enghreifftiau o brosiectau rydym ni wedi ac rydym ni’n gallu eich cefnogi chi gyda nhw.

Technolegau newydd ar gyfer monitro ymddygiad da byw

Prosiect cydweithredol yw hwn rhwng Prifysgol Aberystwyth, yr RSPB ac Ymddiriedolaeth Cwm Elan. Caiff cyfuniad o ddulliau monitro newydd eu datblygu gan ddefnyddio Cerbydau Awyr Dibeilot (UAV; dronau) adenydd sefydlog fel llwyfannau synhwyro i dracio symudiadau da byw ar fryniau caeedig graddfa fawr (~100ha), mesur a mapio’r llystyfiant sydd yno, a phennu nodweddion allweddol a allai ddylanwadu ar ymddygiad anifeiliaid (e.e. cyrff dŵr, llwybrau ac ati). Yna caiff dealltwriaeth o’r ffordd mae’r gwahanol rywogaethau’n rhyngweithio gyda’r dirwedd o’u cwmpas ei defnyddio i ddatblygu ymyriadau sy’n targedu eu pori ar fannau penodol (e.e. Molinia / glaswellt y gweunydd ar fawnogydd).

Amcan allweddol yn y prosiect yw manteisio ar gyfarpar cost isel sy’n hawdd ei ddefnyddio, fel bod modd i eraill ddefnyddio’r technegau hyn. Mae hyn wedi cynnwys cofnodwyr GPS wedi’u teilwra’n llawn, a dilysu’r system bwrpasol gyntaf ar gyfer tracio anifeiliaid sy’n defnyddio tagiau adnabod amledd-radio (RFID) a derbynnydd UAV.

Mae’r tagiau hyn, a gaiff eu gosod naill ai ar gyrn neu glustiau’r anifeiliaid, yn ddewis amgen cost isel (~£11), cynhaliaeth isel i goleri GPS sy’n gweithio drwy drawsyrru signalau radio y gellir eu hadnabod yn unigol i dderbynnydd UAV, sy’n triongli safle pob tag unigol gyda’r GPS sydd ar y drôn. Os bydd yn llwyddo, gallai pellter hedfan UAVs ynghyd â chost isel y tagiau olygu y byddai modd monitro niferoedd mawr o dda byw (cannoedd) dros ardaloedd mawr (150-200 ha).

Modelu Addasrwydd Rhywogaethau Ymledol i’r safle - Impatiens glandulifera

Mae’r risg o oresgyniad gan rywogaethau estron yn cynyddu yn sgil globaleiddio a newid yn yr hinsawdd. Mae prif ganlyniadau goresgyniad gan blanhigion yn cynnwys newidiadau i gemeg y pridd, hydroleg a threfniadaeth tân, colli bioamrywiaeth, cynlluniau rheoli costus a difrod i’r seilwaith.

O ganlyniad, mae angen cynlluniau difa effeithiol ar gyfer rhywogaethau ymledol. Serch hynny, mae pennu lleoliadau ar gyfer targedu cynlluniau yn heriol oherwydd diffyg gwybodaeth o ran cwmpas sefydlu’r rhywogaethau.

I fynd i’r afael â hyn defnyddiwyd cronfa ddata ar-lein a thechneg modelu Entropi Mwyafrifol i ganfod sut y gallai rhywogaethau fod yn sefydlu yng Nghymru. Mewnbynnwyd data achosion o Atlas y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol a data amgylcheddol mewn model Entropi Mwyafrifol penodol i’r rhywogaeth.

Amlygodd y model mai ardaloedd llifogydd oedd yr amgylchedd tyfu mwyaf addas ar gyfer Impatiens glandulifera ac mai ardaloedd ym Mynyddoedd y Cambria, uwchlaw 300m, sy’n cynnwys y safleoedd lleiaf addas.

Y dull difa a argymhellir yw i grwpiau gwirfoddol fynd ati’n ymarferol i dynnu â llaw, hofio neu strimio dalgylchoedd gan ddechrau yn ffynhonnell y cyrsiau dŵr a amlygir yn flaenoriaeth uchel yn y model. Dylid gwneud hyn yn flynyddol, gorau oll ar ôl llifogydd a chyn i’r planhigion ddatblygu hadau ym mis Awst.

System trosglwyddo data ar gost isel i hwyluso synwyryddion ar ffermydd da byw

Hyd yma, mae ymchwil academaidd sylweddol wedi’i gynnal ar ddatblygu synwyryddion i’w defnyddio ar ddefaid a gwartheg. Fodd bynnag, cyfyngedig fu’r defnydd o’r rhain ar ffermydd. Mae costau’r synwyryddion, rhyngwynebau defnyddwyr sy’n dechnegol anodd, a phroblemau gyda throsglwyddo data o leoliadau anghysbell ar y fferm i weinydd canolog wedi golygu nad yw llawer o synwyryddion yn ddeniadol i’w mabwysiadu ar gyfer arferion ffermio cyffredinol.

Mewn cydweithrediad â chyngor Caerffili, mae IBERS a’r Adran Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth wrthi’n creu system trosglwyddo data sy’n gallu anfon data’n llwyddiannus o’r anifail, a synwyryddion sefydlog o’r cae at weinydd canolog a gaiff ei storio ar y fferm. Yr amcan yw cynhyrchu enghraifft weithredol o’r system gyda synwyryddion, derbynyddion, a mowntiau integreiddio. Mae’r pwyslais ar sicrhau cydrannau ar gost mor isel â phosibl ar gyfer y caledwedd, a bod y system yn ymgynhaliol ei natur.

Drwy wneud hyn, gallwn greu llwyfan cyffredinol y gellir gweithredu gwahanol fathau o synwyryddion arno’n ddirwystr, a thrwy hynny ganiatáu hyblygrwydd yn y dewis o synwyryddion y gallai ffermwyr unigol ddymuno eu mabwysiadu heb fod angen newid y prif seilwaith. Ymhellach, drwy ddatblygu system o’r fath, gallwn leihau’r nifer o ofynion ymarferol sydd i’r synwyryddion (e.e. hepgor yr angen am gapasiti storio sefydlog mawr ar bob uned) a thrwy hynny leihau costau’r synwyryddion.

Canllaw Twristaidd i Bresennol a Gorffennol Nambour

Fel rhan o’r gwaith o rannu ymatebion gwledig i globaleiddio, cynlluniodd a chreodd y prosiect Byd-eang-Gwledig ganllaw “cerdded” ar y we sy’n ail-greu codi ac ailgodi Nambour, yn Awstralia wledig, drwy siwgr cansen crai.

Troswyd y cynnwys sy’n seiliedig ar ymchwil archifol a gwaith maes cynradd yn gynnig naratif llinellol i ddefnyddwyr yn seiliedig ar le gydag amlgyfryngau – fideos, sain, mapiau rhyngweithiol a statig, delweddau, ffotograffau ac ati. I gyd-fynd â phob lleoliad sydd wedi’i geo-leoli ceir naratif yn tynnu sylw at ddigwyddiadau yn y lleoliad am frwydrau’r dref drwy’r diwydiant siwgr cansen. Mae’r canllaw naratif hefyd yn cynnwys mannau o ddiddordeb, safleoedd treftadaeth ac atyniadau.

Er enghraifft, lleoliadau a fideos o’r ‘crush’ siwgr olaf, y tro olaf i blanhigfa siwgr losgi ym melin Moreton, cyfweliadau sain gyda phreswylwyr a chyn weithwyr, fideograffeg ac ati. Gellir dilyn y canllaw’n gyfresol drwy bob pwynt stori, pori’n rhyngweithiol drwy’r map neu drwy’r carwsél bodluniau. Er enghraifft, gellir chwilio gyda geiriau allweddol am wybodaeth ar sut y goroesodd Nambour ar ôl y cau drwy drosi tramiau siwgr, llwybrau rheilffyrdd, planhigfeydd, llety staff yn eiddo tiriog, canolfannau siopa, atyniadau twristaidd.

Crëwyd y llwyfan i wasanaethu fel canllaw i ymwelwyr â Nambour. Mae hefyd yn daith rithwir hygyrch o bell ar borwr gwe ac wedi’i gynllunio i’w lawrlwytho a’i argraffu neu weithio ar ddyfeisiau symudol. Gellir ailadeiladu nodweddion fel profiadau 3D hefyd.

What We Do

GEOM’s goal is to support companies and organisations with state-of-the-art spatial intelligence towards developing market-ready products and services

Cymhwysedd

Cyflogi 10 i 250
Trosiant dan €50M
BBaChau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd
Unrhyw Sefydliad Partner

Sectorau

Yr Amgylchedd a Chadwraeth
Twristiaeth a Threftadaeth Ddiwylliannol
Cyfleustodau a Seilwaith
Cludiant a Logisteg

Math o Gymorth

Dadansoddeg Data Gofodol
Astudiaethau Dichonoldeb
Arbrofion Labordy
Arolygon Gwaith Maes

Mapio Rhywogaethau Ymledol

Monitro Ymddygiad Da Byw

Canllaw Digidol i Dwristiaid

Synwyryddion ar Ffermydd Da Byw

Glabal Site Tag: