Tîm GEOM

Mae tîm profiadol GEOM yn cynnwys arweinwyr Academaidd, Gwyddonwyr GIS, Arsylwi’r Ddaear, Biolegol, Meddalwedd a Chaledwedd yn ogystal â pheilotiaid UAV trwyddedig sy’n barod i weithio i’ch cwmni a’ch sefydliad. Daw’r rhain â phrofiad o ddiwydiant a’r byd academaidd sy’n croestorri nifer o sectorau fel Amaethyddiaeth, Ffermio ac Iechyd Planhigion; Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu; Twristiaeth a Fideograffeg; Troseddu a Diogelwch y Cyhoedd; yr Amgylchedd; Yswiriant; Addysg; Bancio a Chyllid; Gweithgynhyrchu; Eiddo Tiriog a Rheoli Eiddo; Archaeoleg a Dogfennaeth Treftadaeth Ddiwylliannol; Cyfleustodau a Seilwaith; TG a Chyfrifiadura; Cludo a Llywio; Logisteg a Chynllunio; Gwasanaethau Iechyd a Dynol; Materion Cyhoeddus; Tirfesur a Synhwyro o Bell; Archwilio Diwydiannol; Rheoli Tanau Gwyllt; Cyrchoedd Cefnogol Cyrff Anllywodraethol; Monitro Safleoedd Adeiladu a Rheoli Trychinebau a Pheryglon. Mae’r GEOM felly’n gallu dod â’r profiadau amrywiol hyn i gefnogi eich sector.

Dr Pete Bunting, Cyfarwyddwr y Prosiect

Mae gan Pete arbenigedd ymchwil wrth brosesu data gofodol yn gyfrifiadurol, drwy ganolbwyntio ar ddatblygu a darparu offer meddalwedd a thechnegau ar gyfer deall newidiadau mewn ecosystemau drwy integreiddio data synhwyro o bell ac wedi’i fodelu ar y llawr, yn yr awyr ac yn y gofod. Mae Pete wedi derbyn dros £800k o incwm ymchwil o wahanol ffynonellau yn cynnwys cynghorau ymchwil y DU, EU Horizon 2020, asiantaethau gofod rhyngwladol a chydweithredu â diwydiant. Darllenwch fwy am Pete yma (https://www.aber.ac.uk/en/dges/staff-profiles/listing/profile/pfb/)

Jack Cook, Dadansoddwr Arsyllu’r Ddaear a GIS

Arbenigedd Jack yw cymhwyso Arsyllu’r Ddaear a Synhwyro o Bell sy’n cynnwys mapio biomas, modelu ecolegol, WebGIS, Dadansoddi System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) Uwch, rhaglennu GIS, mapio defnydd tir a chanfod newidiadau, prosesu delweddau (lluniau optegol, radar ac o’r awyr). Mae gan Jack radd Daearyddiaeth Ffisegol ac MSc mewn Synhwyro o Bell a GIS. Darllenwch fwy am Jack yma.

(https://www.aber.ac.uk/en/dges/staff-profiles/listing/profile/jrc15/ )

Dr. Georgina Ettritch, Dadansoddwr Arsyllu’r Ddaear a GIS

Mae Georgina yn arbenigo mewn cymwysiadau arsyllu’r Ddaear mewn geomorffoleg a hydroleg ac yn ymddiddori’n benodol mewn dadansoddi data gofodol, prosesu delweddau (Optegol a Radar), mapio gorchudd tir a chanfod newidiadau, modelu hydrolegol/hydrolig a chynhyrchu a gwella Modelau Gweddlun Digidol (DEM).

Rhys Hale, Swyddog Gweinyddol a Chyllid y Prosiect

Ymunodd Rhys â thîm GEOM yn Awst 2019 fel Swyddog Gweinyddol a Chyllid rhan-amser. Mae gan Rhys brofiad blaenorol o weinyddu gan iddo redeg cwmni gwneud dillad mewn partneriaeth ers 2014. 

Dr. Andy Hardy, Arweinydd Academaidd (Daearyddiaeth)

Mae arbenigedd Andy yn canolbwyntio ar ddefnyddio synhwyro o bell ar gyfer mapio a modelu paramedrau bioffisegol yn cynnwys cymwysiadau sy’n gysylltiedig â dynamig tir, hydroleg ac ecoleg fector malaria ac iechyd cyhoeddus, gan ddefnyddio ystod o systemau o loerennau optegol/radar i awyrennau a dronau â chriw. Mae Andy wedi derbyn dros £12 miliwn o arian ymchwil o Gynghor Ymchwil y DU, Innovate UK a phartneriaethau diwydiannol. Darllenwch fwy am Andy yma (https://www.aber.ac.uk/en/dges/staff-profiles/listing/profile/ajh13/)

 

Anne Harris, Rheolwr y Prosiect Technegol a Swyddog Gweinyddu a Chyllid

Mae Anne yn weinyddydd profiadol ac wedi gweithio mewn nifer o sefydliadau yn yr ardal yn cynnwys Dysgu Bro Ceredigion, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Choleg Ceredigion. Darllenwch fwy am Anne yma.(https://www.aber.ac.uk/en/dges/staff-profiles/listing/profile/anh79/)

Marie Kelly, Rheolwr y Prosiect Technegol

Daw Marie â chryn brofiad ymgynghorol geo-ofodol o gynnal, rheoli a chyflawni dros 35 o brosiectau cydweithredol mewn amrywiaeth eang o gymwysiadau yn lleol ac yn rhyngwladol. Yn fwyaf diweddar, bu Marie yn gweithio fel swyddog datblygu ymchwil yn IBERS (PA) yn helpu gyda chyflwyno grantiau ac ysgrifennu ceisiadau ar gyfer ceisiadau a ariennir gan yr UE, Elusennau a Chynghorau Ymchwil. Darllenwch fwy am Marie yma (https://www.aber.ac.uk/en/dges/staff-profiles/listing/profile/mak51/).

 

Dr Frederic Labrosse, Arweinydd Academaidd (Cyfrifiadureg)

Mae arbenigedd Fred yn canolbwyntio ar graffigwaith cyfrifiadurol, prosesu delweddau, darlunio cyfrifiadurol a roboteg, yn benodol ym maes llywio awtomatig, oddi-ar-y-ffordd. Mae hyn yn cynnwys gyrru annibynnol ar “heolydd” annelwig, llywio ar draws caeau a mapio a chynllunio topolegol. Ymhlith ei brosiectau cyfredol mae gyrru annibynnol ar ffyrdd wedi’u diffinio’n wael a darparu cyfresi synwyryddion ar gyfer taith ESA ExoMars 2020. Darllenwch fwy am Frederic yma. (https://www.aber.ac.uk/en/cs/staff-profiles/listing/profile/ffl/)

Manoj Lokare, Cydymaith Ymchwil

Mae gan Manoj brofiad o ymchwilio, datblygu a chymhwyso GIS, prosesu delweddau a Synhwyro o Bell. Mae hyn yn cynnwys cymwysiadau GIS Symudol ac ar y We, Awtomatiaeth GIS, datblygiad a rheolaeth cronfeydd data gofodol, dadansoddi gofodol, Cymwysiadau Prosesu Delweddau a Synhwyro o Bell gan ddefnyddio dysgu â pheiriant a thechnoleg lluniau cyfrifiadurol. Darllenwch fwy am Manoj yma.

(https://www.aber.ac.uk/en/cs/staff-profiles/listing/profile/mal103/)

Dr. Odin Moron-Garcia, Cynorthwy-ydd Ymchwil

Mae gan Odin brofiad o’r byd academaidd a diwydiant. Mae hyn yn cynnwys arbenigo mewn geneteg, datblygu meddalwedd a modelau cyfrifiadurol ar gyfer prosesau ecolegol, modelu awtomata cellog, lluniau cyfrifiadurol ar gyfer siâp planhigion a’u hymwneud â’r amgylchedd. Mae’n arbenigo hefyd mewn cymhwyso technegau DNA amgylcheddol ar gyfer meintioli cyfryngau. Darllenwch fwy am Odin yma

(https://pure.aber.ac.uk/portal/en/persons/odin-morongarcia(4db94630-eaff-49ce-ba6f-a18af7d9e291).html)

Dr Anthonia Ijeoma Onyeahialam, Gwyddonydd Arsyllu’r Ddaear a GIS

Mae gan Anthonia brofiad proffesiynol yn y byd academaidd a diwydiant o ddefnyddio Arsyllu’r Ddaear a GIS ar draws prosiectau Daearyddiaeth ddynol a ffisegol. Mae arbenigedd Anthonia yn cynnwys modelu ecolegol; cymwysiadau gofodol ar y we, dadansoddi data geo-ofodol a datrys problemau deallusrwydd lleoliad; datblygu portholion data geo-ofodol a chynllunio hediadau awyrol. Darllenwch fwy am Anthonia yma. (https://www.aber.ac.uk/en/dges/staff-profiles/listing/profile/aio/)

Benjamin Roberts, Peiriannydd Caledwedd

Mae Ben wedi ymwneud â nifer o brosiectau amlddisgyblaethol gan ganolbwyntio’n bennaf ar gynllunio, datblygu a rhoi caledwedd ar waith ar gyfer monitro amaeth a’r amgylchedd, a thrin data sy’n deillio o hynny. Mae hyn yn cynnwys system lwybro radio cost isel ar gyfer UAVs, trosglwyddo data awtonomaidd, a choleri GPS ar gyfer casglu ymddygiad da byw. Darllenwch fwy am Ben yma. (https://www.aber.ac.uk/en/ibers/staff-profiles/listing/profile/bpr4/)

William Robinson, Peiriannydd Meddalwedd

Mae gan Will 12 mlynedd o brofiad yn cynllunio a datblygu meddalwedd sy’n cynnwys peiriannau graffeg gemau fideo, Realiti Estynedig adlunio wynebau, a pheirianneg diogelwch yn y farchnad fodurol wedi’i mewnblannu. Mae Will wrthi’n astudio ar gyfer MSc mewn Cyfrifiadureg Uwch ar hyn o bryd. Darllenwch fwy am Will yma (https://www.aber.ac.uk/en/cs/staff-profiles/listing/profile/wgr1/)

Dr Neal Snooke, Arweinydd Academaidd (Cyfrifiadureg)

Mae Neal yn arbenigo mewn technolegau rhwydwaith, cyfrifiadura hollbresennol a pheirianneg meddalwedd. Mae hyn yn cynnwys rhesymu ar sail modelau, rhesymu ansoddol, a dadansoddi meddalwedd gyda chymwysiadau i offer dadansoddi cynlluniau awtomatig ar gyfer systemau trydanol, electronig, rhwydwaith ac wedi’u mewnblannu. Mae Neal yn awdur dros 50 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid. Darllenwch fwy am Neal yma (https://www.aber.ac.uk/en/cs/staff-profiles/listing/profile/nns/).

 

Yr Athro Michael Wilkinson, Arweinydd Academaidd (Bioleg)

Diddordebau ymchwil Mike yw datblygu gwell dealltwriaeth o brosesau esblygiadol cyflym y gellir eu defnyddio ar gyfer gwella cnydau, datblygu polisïau neu gadwraeth. Mae Mike hefyd yn gyfrifol am arwain newid sylweddol mewn gwyddoniaeth i alluogi adfywio Amaethyddiaeth Ucheldiroedd y DU. Darllenwch fwy am Mike yma https://www.aber.ac.uk/en/ibers/staff-profiles/listing/profile/mjw19/.

Cymhwysedd

Cyflogi 10 i 250
Trosiant dan €50M
BBaChau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd
Unrhyw Sefydliad Partner

Sectorau

Yr Amgylchedd a Chadwraeth
Twristiaeth a Threftadaeth Ddiwylliannol
Cyfleustodau a Seilwaith
Cludiant a Logisteg

Math o Gymorth

Dadansoddeg Data Gofodol
Astudiaethau Dichonoldeb
Arbrofion Labordy
Arolygon Gwaith Maes

Mapio Rhywogaethau Ymledol

Monitro Ymddygiad Da Byw

Canllaw Digidol i Dwristiaid

Synwyryddion ar Ffermydd Da Byw

Glabal Site Tag: