Cyfarpar a Chyfleusterau

Mae gan GEOM fynediad at gyfarpar maes a chyfleusterau labordy sy’n cynnwys amrywiaeth o ddronau, synwyryddion, sganwyr, sbectromedrau ac offerynnau tirfesur, cyfleusterau cyfrifiadura perfformiad uchel, labordai roboteg a biolegol.

DRONAU

DRONAU

 • DJI Mavic, Phantom a Matrice
 • Skywalker
 • Bramor
 • ONYXSTAR FOX

Gall GEOM gynnig arolygon drôn fel rhan o’r gwaith casglu data yn y prosiectau dichonoldeb gyda BBaChau a sefydliadau, ac mae ein detholiad mawr a’n synwyryddion ategol yn golygu bod GEOM yn gallu bodloni eich anghenion busnes croestoriadol. Mae ein dronau â phwysau bach i ganolig wedi’u cynllunio i gipio data cydran uchel gyda’n peilotiaid profiadol a thrwyddedig yn eu gweithredu. Caiff y data a’r mapiau a gynhyrchir o’r arolygon a gynhaliwn eu dadansoddi i wneud synnwyr o’r amgylchedd, a chynorthwyo gyda gwneud penderfyniadau a fydd yn y pen draw yn gwella effeithlonrwydd ac enillion eich buddsoddiadau.  Mae ein dronau’n cynnwys adenydd aml-dro sefydlog a systemau UAV cwadrennydd y gellir eu defnyddio gyda’n synwyryddion lidar, amlsbectrol RBG, a chamerâu fideo.

SGANWYR A SBECTROMEDR

GGANWYR A SBECTOMEDR

 • Ffotomedr Haul MICROTOPS II
 • System Mapio Dan Do Zeb1
 • Cyfres Sbectromedr STS
 • FieldSpec 4 Cydran Uchel

Mae gan GEOM fynediad at synwyryddion rhwydwaith lleithder pridd, ymhlith ein modelau sbectromedrau maes mae FieldSpec 4 Cydran Uchel, cyfres Sbectromedr STS a ffotomedr Haul cludadwy MICROTOPS II ac mae’r rhain ar gael i’w defnyddio. Fe’u cynlluniwyd ar gyfer casglu data sbectrol yn gyflymach ac yn fwy manwl. Sganwyr Laser Tiriogaethol GEOM yw’r System Mapio Dan Do Zeb1. Mae’n ddyfais caffael data manylder uchel cyflym a ddefnyddir i gipio data 3D. Mae’n ymarferol ar gyfer tiriogaethau dan do, awyr agored anhygyrch neu anodd fel ogofâu, topograffegau mynyddig, mannau cyfyng fel cerbydau, ogofâu, adeiladu ac ati lle mae GPS yn broblematig i’w gael. Maen nhw’n ddefnyddiol ar gyfer monitro aer micro, archwilio seilwaith ac ati.

CYFLEUSTERAU CYFRIFIADURA A LABORDY

CYFLEUSTERAU CYFRIFIADURA A LABORDY

 • Labordy Roboteg
 • Labordy Ymchwil Cyfrifiadura Perfformiad Uchel
 • Labordy Geneteg ac Ecoleg
 • Labordy Dilyniannu DNA
 • Labordy Addysgu a Gweithdy

Yn ein labordai Cyfrifiadureg, Bioleg a Daearyddiaeth ceir y cyfarpar a’r cyfleusterau cyfrifiadura diweddaraf ar gyfer ymchwil, addysgu a gweithdai. Mae ein cyfleusterau’n cynnwys y Labordy Roboteg; Labordy Ymchwil Cyfrifiadura Perfformiad Uchel; Labordy Geneteg ac Ecoleg a Labordy Dilyniannu DNA. Mae’r rhain ar gael i’w defnyddio yn eich prosiectau dichonoldeb a’ch gweithdai fel bo angen.

MEDDALWEDD

MEDDALWEDD

 • QGIS ynghyd ag ategion
 • ESRI
 • Python
 • Java a JavaScript

   

  Mae’r capasiti technegol gan GEOM i roi eich prosiectau ar waith gan ddefnyddio Meddalwedd Masnachol a meddalwedd Rhydd a Ffynhonnell Agored. Ymhlith y meddalwedd masnachol rydym ni’n ei ddefnyddio mae Erdas Imagine, IDL ENVI, eCognition, Gamma, cynhyrchion ESRI, meddalwedd modelu llifogydd ISIS, Lecia Cyclone, Tableau ac ati. Rydym ni’n datblygu ac yn ysgrifennu rhaglenni gan ddefnyddio Python, C++, Java a JavaScript, R, MySQL, GDAL, PostGIS. Mae GEOM hefyd yn gweithio gyda meddalwedd a ddatblygir ac a gefnogir yn fewnol fel RSGISLib, SPDLib, ARCSI a KEALib.

CYFARPAR TIRFESUR GPS

CYFARPAR TIRFESUR GPS

 • TRIMBLE GeoExplorer 7
 • System GNSS TRIMBLE R8
 • Leica total station
 • Leica Scan Station

Mae gan GEOM hefyd y TRIMBLE GeoExplorer 7 llaw a’r llwyfan GPS (dGPS) system gwahaniaethol TRIMBLE R8 GNSS y gellir ei ehangu’n gyflym gan gynnig cywiro manyldeb safle amser real. Mae’r rhain yn ddefnyddiol ar gyfer prosiectau mewn lleoliadau lle mae manwlgywirdeb yn allweddol ac mae eu cyfuniad yn golygu y gallwn weithio mewn lleoliadau prosiect hygyrch ac anhygyrch

SYNWYRYDDION

SYNWYRYDDION

 • Synwyryddion Camera Hypersbecdrol
 • Synwyryddion Camera RGB
 • Synwyryddion Camera Thermol
 • Synwyryddion Camera Amlsbectrol

Mae gan GEOM fynediad at amrywiaeth o Synwyryddion camera UAV Lidar, Hypersbecdrol, RGB, Thermol ac Amlsbectrol. Mae ein hamrywiaeth o fathau o synwyryddion yn golygu ein bod yn gallu cefnogi ceisiadau prosiect dichonoldeb diwydiannol a gwyddonol mewn mannau hygyrch ac anodd eu cyrraedd am gyfnodau amlygu hir a thrwy’r flwyddyn a gellir eu gosod ar ein dronau a cherbydau di-griw eraill.

Cymhwysedd

Cyflogi 10 i 250
Trosiant dan €50M
BBaChau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd
Unrhyw Sefydliad Partner

Sectorau

Yr Amgylchedd a Chadwraeth
Twristiaeth a Threftadaeth Ddiwylliannol
Cyfleustodau a Seilwaith
Cludiant a Logisteg

Math o Gymorth

Dadansoddeg Data Gofodol
Astudiaethau Dichonoldeb
Arbrofion Labordy
Arolygon Gwaith Maes

Glabal Site Tag: